Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. U bent verplicht om juiste en voldoende informatie te verstrekken. U hebt recht op inzage in uw dossier.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens (ook de digitale).

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Niet alleen is dit een wettelijk voorschrift, ook beschouw ik dat als een belangrijke voorwaarde voor het scheppen van vertrouwen.  Ik ben als therapeut tevens gehouden aan de VBAG beroepscode.

De gegevens uit uw dossier kunnen verder voor de volgende doelen gebruikt worden:

Na uw expliciete toestemming:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

en verder:
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid en voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven – zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist – 20 jaar bewaard.

Cookiebeleid: deze website maakt geen gebruik van cookies.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u van mij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • uw geboortedatum;
  • de datum van behandeling;
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “Behandeling overige natuurgeneeskunde Natuurgeneeskunde 24- Alternatieve zorg” en
  • de kosten van het consult.

Verder zult u op de nota altijd vermeld zien staan:
de presentatiecode, VBAG-licentienummer, RBCZ-licentienummer, nummer KvK-inschrijving. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.